Glosa krytyczna do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. C 500/16

Autorzy
Streszczenie (j. polski)

Glosa dotyczy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadłego w wyniku pytania prejudycjalnego polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego możliwości domagania się zwrotu nadpłaty podatku po terminie przedawnienia zobowiązania podatkowego. TSUE przyjął w nim negatywne dla podatnika stanowisko, co zostaje poddane krytyce w glosie.

Streszczenie (j. angielski)

The gloss concerns about judgement of the Court of Justice of the European Union as a result of the question referred by the Polish Supreme Administrative Court regarding the possibility of requesting the reimbursement of tax overpayment after the statute of limitations for the tax liability. The CJEU adopted a negative position for the taxpayer, which is criticized in a loud voice.

Słowa kluczowe (j. polski)
Słowa kluczowe (j. angielski)